Biến môi trường Environment variables là gì? Danh sách biến mặc định Windows

Biến môi trường Environment variables là gì? có tác dụng gì?
5/5 - (4 bình chọn)

Biến môi trường Environment variables là gì?

Biến môi trường (Environment variables) là một giá trị có tên động có thể ảnh hưởng đến cách các quy trình đang chạy sẽ hoạt động trên máy tính. Chúng là một phần của môi trường mà một tiến trình chạy.

Biến môi trường là những giá trị được cung cấp và phụ thuộc vào Hệ điều hành, vậy nên sự thay đổi của các biến môi trường (khi thay đổi môi trường chạy) sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực thi của một ứng dụng, nếu như ứng dụng sử dụng các biến môi trường đó.

Đặc điểm của biến môi trường là gì?

Một Environment variables là một động “đối tượng” trên một máy tính, có chứa một thể chỉnh sửa giá trị, có thể được sử dụng bởi một hoặc nhiều chương trình phần mềm trong Windows. Các biến môi trường giúp các chương trình biết thư mục nào để cài đặt tệp, nơi lưu trữ tệp tạm thời và tìm cài đặt hồ sơ người dùng ở đâu. Chúng giúp định hình môi trường mà các chương trình trên máy tính của bạn sử dụng để chạy.

Tên biến được hiển thị trong hình, %appdata%, là một trong những biến môi trường được Microsoft Windows sử dụng. Nó trỏ đến thư mục dữ liệu ứng dụng, nơi nhiều chương trình lưu trữ dữ liệu dành riêng cho người dùng của bạn. Giá trị của nó là tên của một thư mục. Giống như bất kỳ tên thư mục nào, bạn có thể mở nó trong cửa sổ File Explorer bằng cách nhập nó vào hộp Run hoặc Windows Search Box. Ví dụ: để vào thư mục Application Data, hãy nhập %appdata% vào hộp Run rồi nhấn Enter.

Biến môi trường Environment variables là gì? có tác dụng gì?

Một vài Biến môi trường trên Windows

%ProgramFiles%%ProgramFiles(x86)%: đường dẫn thư mục Program Files

%SystemDrive%: tên phân vùng cài đặt Windows

%windir%: có giá trị %SystemDrive%\WINDOWS – đường dẫn thư mục Windows

%USERNAME%: tên người dùng hiện tại

%HOMEPATH%: đường dẫn thư mục \Users{username} (Windows 7 trở lên)

Biến môi trường PATH

Chúng ta thấy rằng, trên cmd nếu cần chạy chương trình của bạn biên dịch, đầu tiên thư mục làm việc của bạn phải chứa tệp thực thi, tức là cần cd vào thư mục đó trước. Nhưng những câu lệnh ví dụ như notepad, bạn có thể gọi nó từ mọi nơi và Windows sẽ mở notepad lên, mặc dù notepad.exe nằm ở thư mục Windows\System32.

Trong Windows có một biến môi trường PATH, giá trị của nó là các đường dẫn mà cmd sẽ tìm file thực thi khi bạn gõ lệnh. Vì thế nếu có những công cụ bạn cần sử dụng nhiều, việc cài đặt biến môi trường sẽ rất thuận lợi.

Biến môi trường Environment variables là gì? có tác dụng gì?

Thay đổi biến môi trường

Click chuột phải vào My Computer > chọn Properties > Advanced system settings và click vào nút Environment Variables.

Sẽ có hai danh sách biến mà bạn thấy, là danh sách biến User và biến System.

Biến môi trường Environment variables là gì? có tác dụng gì?
Quản lý các biến môi trường Environment variables

Nếu bạn đặt biến User thì chỉ khi User của bạn login thì các giá trị mới được áp dụng, và thường nên phân biệt rằng nên đặt giá trị là User hay System. Ví dụ như các trình dịch, các biến môi trường về Java Runtime Environment thì nên đặt System bởi trong máy tính của bạn sẽ có nhiều IDE và chương trình khác có thể sử dụng được, còn những giá trị chỉ mang tính công cụ, tiện ích của bạn thì nên đặt trong danh sách User.

Danh sách các biến môi trường mặc định của Windows

Trong Windows, các biến môi trường chứa các giá trị cấu hình cho toàn bộ hệ thống và người dùng hiện tại. Trong phần dưới đây, bạn sẽ tìm thấy tên và giá trị mặc định của các biến môi trường được Windows XP, Vista, 7, 8 và 10 sử dụng.

Environment Variables trong Win XP

BiếnWin XP (CMD)
%ALLUSERSPROFILE%C:\Documents and Settings\All Users
%APPDATA%C:\Documents and Settings\{username}\Application Data
%CommonProgramFiles%C:\Program Files\Common Files
%CommonProgramFiles(x86)%C:\Program Files (x86)\Common Files (chỉ trên phiên bản 64-bit)
%CommonProgramW6432%%CommonProgramW6432%
%COMPUTERNAME%{computername}
%ComSpec%C:\Windows\System32\cmd.exe
%HOMEDRIVE%C:
%HOMEPATH%\Documents and Settings\{username}
%LOCALAPPDATA%%LOCALAPPDATA%
%LOGONSERVER%\\{domain_logon_server}
%PATH%C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;{plus program paths}
%PATHEXT%.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.WSF;.WSH
%ProgramData%%ProgramData%
%ProgramFiles%%SystemDrive%\Program Files
%ProgramFiles(x86)%%SystemDrive%\Program Files (x86) (only in 64-bit version)
%ProgramW6432%%ProgramW6432%
%PROMPT%Code for current command prompt format, usually $P$G
%PSModulePath%%PSModulePath%
%PUBLIC%%PUBLIC%
%SystemDrive%C:
%SystemRoot%The Windows directory, usually C:\Windows, formerly C:\WINNT
%TEMP% and %TMP%%SystemDrive%\Documents and Settings\{username}\Local Settings\Temp
%USERDOMAIN%{userdomain}
%USERNAME%}
%USERPROFILE%%SystemDrive%\Documents and Settings\{username}
%windir%%SystemDrive%\WINDOWS

Environment Variables trong Win Vista, 7, 8, 10, 11

BiếnWin Vista, 7, 8, 10, 11 (CMD)
%ALLUSERSPROFILE%C:\ProgramData
%APPDATA%C:\Users\{username}\AppData\Roaming
%CommonProgramFiles%C:\Program Files\Common Files
%CommonProgramFiles(x86)%C:\Program Files (x86)\Common Files (chỉ trên phiên bản 64-bit)
%CommonProgramW6432%C:\Program Files\Common Files (chỉ trên phiên bản 64-bit)
%COMPUTERNAME%{computername}
%ComSpec%C:\Windows\System32\cmd.exe
%HOMEDRIVE%C:
%HOMEPATH%\Users\{username}
%LOCALAPPDATA%C:\Users\{username}\AppData\Local
%LOGONSERVER%\\{domain_logon_server}
%PATH%C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;{plus program paths}
%PATHEXT%.com;.exe;.bat;.cmd;.vbs;.vbe;.js;.jse;.wsf;.wsh;.msc
%ProgramData%%SystemDrive%\ProgramData
%ProgramFiles%%SystemDrive%\Program Files
%ProgramFiles(x86)%%SystemDrive%\Program Files (x86) (only in 64-bit version)
%ProgramW6432%%SystemDrive%\Program Files (only in 64-bit version)
%PROMPT%Code for current command prompt format, usually $P$G
%PSModulePath%%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
%PUBLIC%%SystemDrive%\Users\Public
%SystemDrive%C:
%SystemRoot%%SystemDrive%\Windows
%TEMP% and %TMP%%SystemRoot%\TEMP (for system environment variables %TMP% and %TEMP%), %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp (for user environment variables %TMP% and %TEMP%)
%USERDOMAIN%{userdomain}
%USERNAME%{username}
%USERPROFILE%%SystemDrive%\Users\{username}
%windir%%SystemDrive%\Windows

Nguồn: Biến môi trường Environment variables là gì? có tác dụng gì? danh sách các biến môi trường và giá trị mặc định trong Windows

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không