Lệnh DISM là gì? Có những tham số nào ý nghĩa của từng tham số?

Lệnh DISM là gì? Có những tham số nào ý nghĩa của từng tham số?
5/5 - (6 bình chọn)

Lệnh DISM là gì? DISM có những tham số nào ý nghĩa của từng tham số?

DISM là gì?

DISM là viết tắt của Deployment Image Servicing and Management, DISM là một công cụ được thiết kế để quản trị viên hệ thống sửa lỗi hệ thống, bao gồm Win REWin PE. Người dùng phổ thông cũng có thể sử dụng công cụ DISM thông qua cửa sổ dòng lệnh để khắc phục các sự cố thường gặp với hình ảnh trên máy tính của bạn.

Thông thường, khi máy tính của bạn gặp sự cố về hiệu suất, không khởi động chính xác hoặc bạn đang khắc phục các lỗi không mong muốn, bạn có thể sử dụng công cụ System File Checker để quét, phát hiện và thay thế các file hệ thống bị hỏng hoặc bị thiếu bằng cách sử dụng khôi phục cục bộ sẵn có.

Tuy nhiên, nếu các file thay thế bên trong hình ảnh Windows 10 bị hỏng, thì lệnh SFC sẽ không hoạt động. Trong tình huống cụ thể này, bạn có thể sử dụng DISM để quét và sửa chữa file wim (install.wim), sau đó bạn có thể sử dụng với SFC để sửa lỗi cài đặt của mình.

DISM có những tham số nào ý nghĩa của từng tham số?

Lệnh & tham số hình ảnh

 1. /Split-Image: Tách một tệp .wim hoặc .ffu hiện có thành nhiều tệp WIM / FFU chia tách chỉ đọc.
 2. /Apply-Image: Áp dụng một hình ảnh.
 3. /Get-MountedImageInfo: Hiển thị thông tin về hình ảnh WIM và VHD được gắn kết.
 4. /Get-ImageInfo: Hiển thị thông tin về hình ảnh trong tệp WIM hoặc VHD.
 5. /Commit-Image: Lưu các thay đổi đối với hình ảnh WIM hoặc VHD được gắn kết.
 6. /Unmount-Image: Ngắt kết nối hình ảnh WIM hoặc VHD được gắn kết.
 7. /Mount-Image: Gắn hình ảnh từ tệp WIM hoặc VHD.
 8. /Remount-Image: Khôi phục một thư mục mount hình ảnh mồ côi.
 9. /Cleanup-Mountpoints: Xóa tài nguyên liên quan đến hình ảnh được gắn bị hỏng.

Lệnh & tham số WIM

 1. /Apply-CustomDataImage: Làm thay đổi các tệp có trong hình ảnh dữ liệu tùy chỉnh.
 2. /Capture-CustomImage: Ghi các tùy chỉnh vào tệp WIM delta trên hệ thống WIMBoot. Thư mục được chụp bao gồm tất cả các thư mục con và dữ liệu.
 3. /Get-WIMBootEntry: Hiển thị các mục cấu hình WIMBoot cho khối lượng đĩa được chỉ định.
 4. /Update-WIMBootEntry: Cập nhật mục nhập cấu hình WIMBoot cho khối lượng đĩa được chỉ định.
 5. /List-Image: Hiển thị danh sách các tệp và thư mục trong một hình ảnh cụ thể.
 6. /Delete-Image: Xóa hình ảnh ổ đĩa được chỉ định khỏi tệp WIM có nhiều hình ảnh ổ đĩa.
 7. /Export-Image: Xuất bản sao của hình ảnh được chỉ định sang tệp khác.
 8. /Append-Image: Thêm hình ảnh khác vào tệp WIM.
 9. /Capture-Image: Chụp ảnh ổ đĩa vào tệp WIM mới. Thư mục được chụp bao gồm tất cả các thư mục con và dữ liệu.
 10. /Get-MountedWimInfo: Hiển thị thông tin về hình ảnh WIM được gắn kết.
 11. /Get-WimInfo: Hiển thị thông tin về hình ảnh trong tệp WIM.
 12. /Commit-Wim: Lưu các thay đổi đối với hình ảnh WIM được gắn kết.
 13. /Unmount-Wim: Ngắt kết nối hình ảnh WIM được gắn kết.
 14. /Mount-Wim: Gắn hình ảnh từ tệp WIM.
 15. /Remount-Wim: Khôi phục thư mục gắn kết WIM bị mất tích.
 16. /Cleanup-Wim: Xóa tài nguyên được liên kết với hình ảnh WIM được gắn kết bị hỏng.

Lệnh & tham số Image specifications

 1. /Online: Nhắm mục tiêu hệ điều hành đang chạy.
 2. /Image: Chỉ định đường dẫn đến thư mục gốc của ảnh Windows ngoại tuyến.

Tùy chọn DISM options

 • /English: Hiển thị đầu ra dòng lệnh bằng tiếng Anh
 • /Format: Chỉ định định dạng đầu ra báo cáo.
 • /WinDir: Chỉ định đường dẫn đến thư mục Windows.
 • /SysDriveDir: Chỉ định đường dẫn đến tệp trình tải hệ thống có tên BootMgr.
 • /LogPath: Chỉ định đường dẫn logfile.
 • /LogLevel: Chỉ định mức đầu ra được hiển thị trong nhật ký (1-4).
 • /NoRestart: Chặn tự động khởi động lại và nhắc nhở khởi động lại.
 • /Quiet: Chặn tất cả các đầu ra ngoại trừ các thông báo lỗi.
 • /ScratchDir: Chỉ định đường dẫn đến thư mục đầu.

Đối số Arguments

Để biết thêm thông tin về các tùy chọn DISM này và các đối số của chúng, hãy chỉ định một tùy chọn ngay trước /?

Ví dụ:

 1. DISM.exe /Mount-Wim /?
 2. DISM.exe /ScratchDir /?
 3. DISM.exe /Image:C:\test\offline /?
 4. DISM.exe /Online /?

Cách sử dụng DISM trên Win 10

Để sử dụng lệnh DISM, bạn cần mở cửa sổ dòng lệnh Command Prompt:

Nhấn phím Windows và gõ cmd vào hộp tìm kiếm > Click phải chuột vào CMD và chọn Run as administrator.

Lệnh DISM là gì? Có những tham số nào ý nghĩa của từng tham số?

Quản lý install.wim

Quản lý tệp install.wim trong bộ cài Windows cho phép bạn sử dụng các tùy chọn dòng lệnh kiểm tra thông tin phiên bản, mount tệp, tùy biến, gỡ hoặc thêm gói packages, gỡ hoặc thêm ứng dụng, bật hoặc tắt tính năng mặc định, thêm driver, thêm tệp trả lời cài đặt, tự động… và rất nhiều tùy chọn dòng lệnh khác

/Get-ImageInfo

Tùy chọn /Get-ImageInfo kiểm tra thông tin phiên bản của tập tin install.wim, ví dụ kiểm tra tập tin install.wim lưu trong thư mục x64 của thư mục images trong ổ đĩa E ta có lệnh sau:

Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:E:imagesx64install.wim

Hoặc bạn có thể kiểm tra trực tiếp install.wim trong thư mục sources của bộ cài iso đã mout ra ổ đĩa ảo F như sau:

Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:F:sourcesinstall.wim

/Delete-Image

Sau khi kiểm tra thông tin các phiên bản được tích hợp trong tệp install.wim nếu bạn muốn xóa bớt một phiên bản cụ thể sử dụng tùy chọn /Delete-Image ví dụ:

Dism /Delete-Image /ImageFile:E:imagesx64install.wim /index:2

Tham số /index tương ứng với phiên bản muốn xóa

/Export-Image

Tùy chọn này thường được sử dụng trong những trường hợp sau:

Xuất 1 phiên bản từ tập tin bao gồm nhiều phiên bản thành tập tin gắn kết install.wim mới chỉ bao gồm 1 phiên bản, ví dụ xuất phiên bản Pro từ tập tin install.wim trong thư mục sources của bộ cài đã mount ra ổ ảo F lưu thành tập tin install.wim trong thư mục x64:

Dism /Export-Image /SourceImageFile:F:sourcesinstall.wim /SourceIndex:8 /DestinationImageFile:E:imagesx64install.wim

Xuất 1 phiên bản gộp với một phiên bản khác thường được sử dụng tạo aio, ví dụ

Dism /Export-Image /SourceImageFile:D:AIOWin10ENx64install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:D:AIOWin10x64sourcesinstall.wim

Xuất thành định dạng esd cho độ nén cao hơn, tùy chọn này thường được sử dụng trước khi đóng gọi thành bộ cài iso mới. Ví dụ:

Dism /Export-Image /SourceImageFile:E:imagesx64install.wim /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:E:windowswin10_x64sourcesinstall.esd /Compress:recovery /CheckIntegrity

Trong tùy chọn /Export-Image thường kết hợp với tham số /Compress: (nén), có 4 tùy chọn nén sau:

fast: nén nhanh /Compress:fast
max: nén trung bình /Compress:max
none: không nén /Compress:none
recovery: nén cao nhất /Compress:recovery

Tham số /Compress:none không được thêm khi bạn không sử dụng nén.

/Mount-Image

Tùy chọn này mount tệp wim vào một thư mục để chỉnh sửa trước khi gắn kết chúng lại, ví dụ mount tệp install.wim lưu trong thư mục x64 vào thư mục windows trong thư mục mount của ổ E:

Dism /Mount-Image /ImageFile:E:imagesx64install.wim /Index:1 /MountDir:E:mountwindows

/Get-MountedImageInfo

Tương như như tùy chọn /Get-ImageInfo cùng là kiểm tra phiên bản Windows trong tệp install.wim nhưng tùy chọn /Get-MountedImageInfo xem thông tin phiên bản dựa trên thư mục đã mount tệp install.wim, ví dụ:

Dism /Image:E:mountwindows /Get-MountedImageInfo

/Get-CurrentEdition

Xem thông tin phiên bản hiện tại, ví dụ:

Dism /Image:E:mountwindows /Get-CurrentEdition

/Get-TargetEditions

Tùy chọn này thường được sử dụng khi muốn xem thông tin trước khi chuyển từ phiên bản thấp sang một phiên bản cao cấp hơn hoặc hạ xuống từ phiên bản cao xuống phiên bản thấp, ví dụ:

Dism /Image:E:mountwindows /Get-TargetEditions

/Set-Edition

Bạn có thể sử dụng tùy chọn này nâng cấp lên phiên bản cao hơn từ phiên bản thấp nếu trong tùy chọn /Get-TargetEditions cho phép, ví dụ nấng cấp lên phiên bàn Education từ phiên bản Pro

Dism /Image:E:mountwindows /Set-Edition:Education

/Set-ProductKey

Chèn key kích hoạt, ví dụ chèn key kích hoạt cho phiên bản Education

Dism /Image:E:mountwindows /Set-ProductKey:YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY

/Get-Packages

Tùy chọn này dùng để xem thông tin các gói packages mặc định hoặc đã được tích hợp vào Windows. Các gói packages bao gồm gói cập nhật (.msu, .cab), gói ngôn ngữ (.cab), gói cài đặt ứng dụng, tính năng hệ thống (.mum).

Ví dụ để xem các gói packages mặc định và đã được tích hợp trong thư mục đã mount tệp install.wim sử dụng lệnh sau:

Dism /Image:E:mountwindows /Get-Packages

Tuy nhiên có những gói packages hệ thống mặc định sẽ bị ẩn do Windows bảo vệ.

/Add-Package

Khi bạn muốn thêm gói cập nhật, gói ngôn ngữ hoặc gói cài đặt tính năng thì sử dụng tùy chọn /Add-Package. Một các nhanh nhất là bạn lưu tất cả các gói packages cần tích hợp vào trong một thư mục sau đó sử dụng lệnh sau:

Dism /Image:E:mountwindows /Add-Package /Packagepath:E:packages

Hoặc nếu bạn chỉ muốn thêm một gói packages cụ thể thì sử dụng lệnh sau ví dụ:

Dism /Image:E:mountwindows /Add-Package /Packagepath:E:packageswin10x64windows10.0-kb4054517-x64_f1c0e8eae96b357bc13e5668c5874904502106df.msu

/Remove-Package

Tất nhiên nếu đã có tùy chọn /Add-Package ắt hẳn phải có tùy chọn /Remove-Package, tùy chọn này cho phép gỡ bỏ gói các packages mặc định hoặc các gói packages đã tích hợp, ví dụ để gỡ gói package mặc định của ứng dụng Quick Assist ta sử dụng lệnh sau:

Dism /Image:E:mountwindows /Remove-Package /PackageName:Microsoft-Windows-QuickAssist-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.16299.15

Lệnh này phải được kết hợp tùy chọn /Get-Packages xem thông tin gói packages trước khi gỡ bỏ.

/Get-Features

Xem tính năng mặc định của Windows sẽ sử dụng tùy chọn /Get-Features cho ta biết trước trong phiên bản hiện tại bao gồm những tính năng nào, những tính năng nào đã được bật Enable và tính năng nào đang bị tắt Disabled, ví dụ:

Dism /Image:E:mountwindows /Get-Features

/Enable-Feature

Sau khi xem danh sách tính năng bằng tùy chọn /Get-Features nếu bạn muốn bật một tính năng nào đang bị vô hiệu hóa thì sử dụng tùy chọn /Enable-Feature, ví dụ để bật tính năng Device Lockdown sử dụng lệnh sau:

Dism /Image:E:mountwindows /Enable-Feature /FeatureName:Client-DeviceLockdown

Tuy nhiên có một vài tính năng chẳng hạn như NET Framework 2.0-3.5 yêu cầu gói cài đặt lưu trong thư mục sxs của thư mục sources của bộ cài iso, ví dụ:

Dism /Image:E:mountwindows /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:F:sourcessxs

/Disable-Feature

Tùy chọn này sử dụng để tắt tính năng mặc định đang được bật, ví dụ để tắt trình duyệt Internet Explorer 11 ta sử dụng lệnh sau:

Dism /Image:E:mountwindows /Disable-Feature /FeatureName:Internet-Explorer-Optional-amd64

Tất cả các tính năng mặc định của Windows 10 mà gói cài đặt packages của các tính năng này sẽ bị ẩn đi do đó khi sử dụng tùy chọn /Get-Packages bạn sẽ không thấy thông tin của chúng.

/Get-ProvisionedAppxPackages

Khi muốn xem danh sách gói cài đặt ứng dụng mặc định thuộc nhóm Windows Apps ta sẽ sử dụng tùy chọn /Get-ProvisionedAppxPackages. Các gói ProvisionedAppxPackages thường không được cố định trong mỗi phiên bản Windows 10 và thường khác nhau do nhà phát triển tích hợp.

Dism /Image:E:mountwindows /Get-ProvisionedAppxPackages

/Remove-ProvisionedAppxPackage

Căn cứ vào tên gói PackageName của ứng dụng khi sử dụng tùy chọn /Get-ProvisionedAppxPackages nếu muốn gỡ bỏ gói cài đặt của ứng dụng chúng ta sẽ sử dụng tùy chọn /Remove-ProvisionedAppxPackage, ví dụ để gỡ bỏ gói cài đặt ứng dụng mặc định One Note sử dụng lệnh sau:

Dism /Image:E:mountwindows /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.Office.OneNote_2015.8366.57611.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

/Add-ProvisionedAppxPackage

Tùy chọn này ít khi được sử dụng khi bạn muốn thêm lại gói ProvisionedAppxPackage của ứng dụng mặc định sau khi đã gỡ bỏ. Tùy chọn này yêu cầu phải có sẵn gói ProvisionedAppxPackage thống thường vẫn lấy từ bộ cài gốc.

Mình lấy ví dụ khi bạn mount tệp install.wim ra và đã gỡ bỏ gói cài đặt của ứng dụng One Note như vậy nếu bạn muốn thêm lại ứng dụng bạn phải mount tệp install.wim gốc của bộ cài sau đó sử dụng tùy chọn /Add-ProvisionedAppxPackage, cấu trúc của lệnh:

Dism /Image:E:mountwindows /Add-ProvisionedAppxPackage /PackagePath:<đường dẫn đến thư mục lưu gói cài đặt ứng dụng>

/Get-Drivers

Tùy chọn này xem thông tin trình điều khiển thiết bị (drivers) mặc định hoăc đã thêm vào Windows, ví dụ khi muốn xem danh sách driver đã tích hợp trong bộ cài Windows 10 đã mount vào thư mục x64

Dism /Image:E:mountwindows /Get-Drivers

Từ tùy chọn /Get-Drivers ta có thêm các tùy chọn sau đây:

/Add-Driver

Tích hợp một hoặc nhiều driver offline vào vào bộ cài Windows, ví dụ

Dism /Image:E:mountwindows /Add-Driver /Driver:E:driversDisplayIntel(R) HD Graphics 3000oem2.inf /Recurse
Dism /Image:E:mountwindows /Add-Driver /Driver:E:drivers /Recurse

/Remove-Driver

Ngược lại với tùy chọn /Add-Driver thì tùy chọn /Remove-Driver gỡ bỏ một driver mặc định hoặc đã tích hợp, tùy chọn này hay được sử dụng khi driver không tương thích với phiên bản Windows. Ví dụ khi gỡ bỏ driver có tên OEM2.inf trong bộ cài Windows ta sử dụng lệnh sau

Dism /Image:E:mountwindows /Remove-Drivers /Driver:OEM2.inf

/Export-Driver

Sử dụng tùy chọn này sao lưu driver, ví dụ sao lưu tất cả drivers vào thư mục drivers của ổ đĩa E:

Dism /Image:E:mountwindows /Export-Driver /Destination:E:drivers

/Apply-Unattend

Áp dụng tệp trả lời cài đặt tự động khi bạn muốn bỏ qua các bước thiết lập tại màn hình oobe bạn có thể cấu hình trước tệp unattend.xml trong đó lưu nội dung các bước thiết lập sẵn giúp cho Windows hiểu khi dựa vào nội dung tệp trả lời này mà bỏ qua tất cả các màn hình để người dùng thiết lập. Tệp unattend.xml sẽ được lưu trong thư mục Panther của thư mục Windows.

Để áp dụng tệp trả lời tự động unattend.xml vào bộ cài Windows ta sẽ sử dụng lệnh sau:

Dism /Image:E:mountwindows /Apply-Unattend:"E:Anwser FilesWindows Setupunattend.xml"

/Unmount-Image

Tùy chọn /Unmount-Image sử dụng để gắn kết hình ảnh Windows khi đã mount ra chỉnh sửa, ví dụ:

Dism /Unmount-Image /MountDir:E:mountwindows /Commit

/Split-Image

Tùy chọn /Split-Image cho phép chia nhỏ tệp gắn kết install.wim dung lượng lớn thường trên 4 Gb thành những tệp gắn kết có định dạng install.swm, install.swm1, install.swm2… và có dung lượng nhỏ hơn 4Gb giúp sao chép được vào thiết bị lưu trữ có định dạng FAT32. Ví dụ

Dism /Split-Image /ImageFile:E:imagesx64install.wim /SWMFile:E:windowswin10_x64sourcesinstall.swm /FileSize:3700

Tham số /FileSize do bạn quy định nhưng không vượt quá 4000

Triển khai tệp hình ảnh gắn kết

Trong phần triển khai tệp gắn kết hình ảnh Windows 10 có rất ít tùy chọn trong đó tùy chọn /Apply-Image là được sử dụng nhiều nhất.

/Apply-Image

Tùy chọn này cho phép áp dụng một hình ảnh từ một tệp gắn kết trên một phân vùng ổ đĩa thay thế cho cách cài Windows trực tiếp. Tùy chọn này thường được các kỹ thuật viên của các hãng máy sử dụng cài Windows sẵn vào máy trước khi bán cho khách hàng, tùy chọn này được sử dụng trong WinPE ví dụ:

Dism /Apply-Image /ImageFile:F:imagesinstall.wim /Index:1 /ApplyDir:C:

Tùy chọn này thường được sử dụng với tham số:

 • /Compact: áp dụng hình ảnh trong chế độ nén tiết kiệm dung lượng ổ đĩa
 • /Verify: Kiểm tra lỗi sao chép tập tin
 • /Index: Phiên bản muốn áp dụng
 • /ApplyDir: Áp dụng hình ảnh vào ổ đĩa hay một phân vùng ổ đĩa

Trong trường hợp áp dụng hình ảnh từ các tệp install.swm, install.swm1, install.swm2…chúng ta sẽ sử dụng lệnh sau ví dụ:

Dism /Apply-Image /ImageFile:F:imagesinstall.swm /SWMfile:install.swm /Index:1 /ApplyDir:C:

Sao lưu install.wim

Sao lưu install.wim là việc gắn kết lại hình ảnh Windows mà bạn đã triển khai (cài đặt) lên máy tính. Sao lưu giúp bạn nhanh tróng phục hồi lại về thời điểm mà bạn đã sao lưu so với cài mới. Tệp sao lưu đã bao gồm drivers, phần mềm, tùy chỉnh… nhưng sẽ thường có dung lượng nhiều hơn với tệp install.wim gốc.

Bạn có thể sử dụng một số tùy chọn dưới đây trong quá trình sao lưu tệp install.wim

/Cleanup-Image

Làm giảm kích thước của thư mục WinSxS bằng tùy chọn /Cleanup-Image xóa những bản cập nhật đã tích hợp được lưu trong thư mục.

DISM /Cleanup-Image /Image=C: /StartComponentCleanup /ResetBase /ScratchDir:C:Temp

Dòng lệnh sử dụng trong WinPE

/Capture-Image

Sử dụng /Capture-Image chụp lại hình ảnh Windows từ một ổ đĩa hay một phân vùng hệ thống. Tùy chọn này thay thế cho ImageX trước đây sử dụng trong Windows 7.

Dism /Capture-Image /CaptureDir:C: /ImageFile:D:imagesinstall.wim" /Name:"Windows 10 Pro" /Compress:maximum /Verify

Tham số /Compress:maximum thường được sử dụng cho độ nén cao đổi lại quá trình chụp hình ảnh sẽ có thời gian lâu hơn.

/Capture-CustomImage

Khi sử dụng tùy chọn /Capture-CustomImage để chụp các tuỳ chỉnh hình ảnh vào một tệp wim mới trên hệ thống WIMBoot. Thư mục đã chụp bao gồm tất cả các thư mục con và dữ liệu. Bạn không thể chụp một thư mục trống.

Lưu ý: lệnh này chỉ bắt các tuỳ biến các tập tin. Không thể sử dụng nó để nắm bắt các tệp cài đặt vào một tệp wim mới, ví dụ:

Dism /Capture-CustomImage /CaptureDir:C:

Xem log file của DISM

Xem file log của công cụ DISM tại vị trí: C:\Windows\Logs\DISM\dism.log

Lệnh DISM là gì? Có những tham số nào ý nghĩa của từng tham số?

Các lỗi khi sử dụng DISM

(đang cập nhật)

Câu hỏi thường gặp

DISM có phân biệt chữ hoa chữ thường không?

Các lệnh DISM không phân biệt chữ hoa chữ thường

DISM có hoạt động khi không có Internet không?

DISM không yêu cầu truy cập Internet . Nếu cách này không hữu ích, bạn có thể cần phải sửa chính Windows Component Store.

Chương trình DISM nằm ở đâu?

DISM nằm trong thư mục C:\windows\system32 của tất cả các bản cài đặt Win 10 và Win 11, nhưng bạn có thể chạy DISM trong dấu nhắc lệnh từ bất kỳ vị trí nào.

Nguồn: Lệnh DISM là gì? DISM có những tham số nào ý nghĩa của từng tham số? – wikimaytinh.com

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không