Relative Path là gì? Đường dẫn tương đối là gì?

Relative Path là gì? Đường dẫn tương đối là gì?
5/5 - (2 bình chọn)

Relative Path là gì? Đường dẫn tương đối là gì?

Relative Path là gì?

Relative Path là Đường dẫn tương đối, là đường dẫn phân cấp định vị tệp hoặc thư mục trên hệ thống tệp bắt đầu từ thư mục hiện tại. Đường dẫn tương đối khác với đường dẫn tuyệt đối, định vị file hoặc thư mục bắt đầu từ thư mục gốc của hệ thống tệp.

Ví dụ về Relative Path

Nếu thư mục hiện tại là C:\Windows, thì đường dẫn liên quan đến tệp thực thi cho trò chơi Solitaire, nằm trong thư mục hiện tại, chỉ đơn giản là tên của tệp thực thi – sol.exe. Nếu thư mục hiện tại là C: \ Windows \ System, thì đường dẫn liên quan đến Solitaire là.. \ sol.exe.

Trong hệ thống tệp UNIX, cú pháp cho các đường dẫn tương đối giống nhau ngoại trừ việc nó sử dụng dấu gạch chéo lên phía trước thay vì dấu gạch chéo ngược để phân biệt các cấp trong hệ thống phân cấp hệ thống tệp.

Đường dẫn tương đối trong HTML

Trong HTML, đường dẫn tệp mô tả vị trí của tệp trong cấu trúc thư mục của trang web.
Đường dẫn tệp được sử dụng khi liên kết đến các tệp bên ngoài như trang web, hình ảnh, biểu định kiểu, tệp javascript, v.v.

Đường dẫn tệp tương đối trỏ đến tệp liên quan đến trang hiện tại. Trong ví dụ tiếp theo này, đường dẫn tệp trỏ đến tệp trong thư mục hình ảnh nằm ở thư mục gốc của web hiện tại:

Trong ví dụ tiếp theo, đường dẫn tệp trỏ đến tệp trong thư mục hình ảnh nằm trong thư mục cao hơn một cấp so với thư mục hiện tại. Đó là cùng một tệp nhưng trang tham chiếu đến tệp này khác nhau:

Đường dẫn DOS truyền thống

Một đường dẫn DOS tiêu chuẩn có thể bao gồm ba thành phần:

  • Một ổ đĩa hoặc ký tự ổ đĩa theo sau là dấu phân cách( :).
  • Tên thư mục. Ký tự phân cách thư mục phân tách các thư mục con trong hệ thống phân cấp thư mục lồng nhau.
  • Tên tệp tùy chọn. Ký tự phân cách thư mục phân tách đường dẫn tệp và tên tệp.

Nếu không có ổ đĩa hoặc ký tự ổ đĩa nào được chỉ định và tên thư mục bắt đầu bằng ký tự phân cách thư mục, thì đường dẫn là tương đối từ thư mục gốc của ổ đĩa hiện tại. Nếu không, đường dẫn có liên quan đến thư mục hiện tại. Bảng sau đây cho thấy một số đường dẫn thư mục và tệp có thể có.

Ví dụ:

  • 2018\January.xlsx Một đường dẫn tương đối đến một tệp trong thư mục con của thư mục hiện tại.
  • ..\Publications\TravelBrochure.pdf Một đường dẫn tương đối đến tệp trong một thư mục là một ngang hàng của thư mục hiện tại.
  • C:Projects\apilibrary\apilibrary.sln Một đường dẫn tương đối từ thư mục hiện tại của ổ C:.

Nguồn: Relative Path là gì? Đường dẫn tương đối là gì?

Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Không