Windows OS

Cách tạo mật khẩu máy tính Win 10, 8, 7, XP

Hướng dẫn cách tạo mật khẩu máy tính Win 10, 8, 7, XP Cách tạo...

DxDiag là gì? Cách mở DxDiag, lệnh DxDiag

DxDiag là gì? Cách mở DxDiag, lệnh DxDiag DxDiag là gì? Viết tắt của DirectX...

CTF Loader là gì? ctfmon.exe là gì? cách tắt ctfmon.exe

CTF Loader là gì? ctfmon.exe là gì và có tác dụng gì? CTF Loader là...

Cách sao lưu Windows Registry và hướng dẫn khôi phục

Cách sao lưu Windows Registry và hướng dẫn khôi phục Sao lưu Windows Registry để...

HKEY_LOCAL_MACHINE là gì? HKLM được sử dụng để làm gì?

HKEY_LOCAL_MACHINE là gì? HKLM được sử dụng để làm gì? HKEY_LOCAL_MACHINE là gì? HKEY_LOCAL_MACHINE, thường...

Thư mục SysWOW64 là gì? SysWOW64 có tác dụng gì?

Thư mục SysWOW64 là gì? SysWOW64 có tác dụng gì? Thư mục SysWOW64 là gì?...

Thư mục System32 là gì? Cách khôi phục System32 [fix lỗi]

Thư mục System32 là gì? System32 có những gì? Cách khôi phục System32 Thư mục...

Thư mục Users là gì? Thao tác với thư mục người dùng

Thư mục Users là gì? Các thao tác với thư mục người dùng Windows Thư...

File WIM là gì? Cách tạo & giải nén file WIM [.ESD]

File WIM là gì? Hướng dẫn mở và đóng gói tệp WIM. Thao tác với...

Lệnh DISM là gì? Có những tham số nào ý nghĩa của từng tham số?

Lệnh DISM là gì? DISM có những tham số nào ý nghĩa của từng tham...